oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

Źródła

_Strona główna > Genealogia genetyczna Oziembłowskich (Oziębłowskich) > Autosomalne DNA: wstępne porównanie at-DNA dwóch kuzynów z Niżankowic
Genealogia genetyczna Oziembłowskich (Oziębłowskich)
Genetic genealogy of Oziembłowski (Oziębłowski) Families

Wstępne porównanie autosomalnego DNA (at-DNA) 2 kuzynów
z rodu Oziembłowskich z Niżankowic
osoby: "01at_Niżankowice" (zestaw 169070) oraz "02at_Niżankowice" (zestaw 191848)
Comparision of autosomal-DNA (at-DNA) of two cousins from Oziembłowski Family in Niżankowice (Family Finder)

Poniżej przedstawiono podobieństwo fragmentów poszczególnych chromosomów autosomalnych (tj. od 1 do 22) pomiędzy dwoma osobami urodzonymi w Niżankowicach (Przemyśl) i będącymi w stosunku do siebie jednocześnie kuzynami w 4 i 6 pokoleniu (w angielskiej nomenklaturze: "3rd cousin" oraz "5th cousin"). Uproszczona genealogia tych osób ze wskazaniem wspólnych przodków ukazana jest na poniższym schemacie. Kwadraty oznaczają mężczyzn, koła reprezentują kobiety, zaś liczby w środku to rok urodzenia danego przodka.

Uproszczona genealogia 2 kuzynów z Niżankowic
osoba
"01at-Niżankowice" (zestaw 169070) oraz osoba "02at-Niżankowice" (zestaw 191848)

Objaśnienia:
kwadrat = mężczyzna
koło = kobieta
liczba wewnątrz kwadratu lub koła = rok urodzenia danego przodka

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że największe podobieństwo autosomalnego DNA pomiędzy dwoma kuzynami stwierdzono na fragmentach następujących chromosomów o numerach: 15, 2, 12 i 3. W zależności od źródła interpretacji wyników (FT-DNA czy GEDmatch.com) wspomniane fragmenty czterech chromosomów były wspólne dla kuzynów w następujący sposób:

Chromosom
[numer]
wg FT-DNA
wg GEDmatch.com
Długość "segmentów" - zgodnych fragmentów chromosomu
[centi Morgany]
Liczebność zgodnych SNP
Długość "segmentów" - zgodnych fragmentów chromosomu
[centi Morgany]
Liczebność zgodnych SNP
15
30,86
11,65
6966
1540
29,3
17,8
6817
1899
2
32,91
5356
35,8
5319
12
25,88
4971
17,1
8,8
3182
1873
3
11,58
1,16
1976
500
14,5
2013

Według FT-DNA całkowita długość zgodnych fragmentów (segmentów) wszystkich 22 chromosomów pomiędzy kuzynami wynosiła 151,88 [cM], zaś najdłuższym wspólnym segmentem był fragment na chromosomie nr 2, który miał długość 32,91 [cM]. Według GEDmatch.com całkowita długość zgodnych segmentów wynosiła 149,0 [cM] jeśli pod uwagę brane byłyby tylko segmenty dłuższe niż 3 [cM] lub 188,6 [cM] gdy zliczyłoby się długość wszystkich segmentów ponad 1 [cM]. Długość największego wspólnego segmentu, według wyliczeń GEDmatch.com, wynosi 35,8 [cM] i lokalizacja jego jest na chromosomie nr 2.

Według opinii zawartej na GEDmatch.com, całkowita długość zgodnych segmentów na wszystkich 22 chromosomach pomiędzy dwoma stestowanymi osobami ułatwia oszacowanie ich stopnia pokrewieństwa według poniższych zależności:

całkowita długość zgodnych segmentów na 22 autosomalnych chromosomach
stopień pokrewieństwa wg polskiej nomenklatury
stopień pokrewieństwa wg angielskiej nomenklatury
ok. 2350 [cM]
rodzeństwo
sibling
ok. 1600 [cM]
rodzeństwo przyrodnie
half sibling
ok. 800 [cM]
kuzyn w 2 pokoleniu
1st cousin
ok. 200 [cM]
kuzyn w 3 pokoleniu
2nd cousin
ok. 100 [cM]
kuzyn w 4 pokoleniu
3rd cousin
ok. 50 [cM]
kuzyn w 5 pokoleniu
4th cousin
ok. 25 [cM]
kuzyn w 6 pokoleniu
5th cousin

Na podstawie powyższych zależności, gdzie pomiędzy omawianymi kuzynami całkowita długość zgodnych segmentów kształtowała się na poziomie 149,0-188,6 [cM], oszacowanie stopnia pokrewieństwa jest na poziomie "kuzyn w trzecim (=200 cM) lub czwartym pokoleniu (=100 cM)", co jest zgodne z prawdą. Należy mieć tylko na uwadze, że kuzyni z Niżankowic, tak jak zostało to wcześniej ukazane na diagramie, są ze sobą spokrewnieni co najmniej na dwa udokumentowane sposoby - jako kuzyni w 4 pokoleniu (3rd cousin) oraz w 6 pokoleniu (5th cousin), tak więc wspólnych segmentów na chromosomach mają więcej, aniżeli byliby spokrewnieni tylko i wyłącznie w 4 pokoleniu.

Według zaleceń GEDmatch.com oszacowanie stopnia pokrewieństwa pomiędzy dwoma osobami zależy również od długości najdłuższego wspólnego segmentu na którymkolwiek chromosomie. Jeżeli najdłuższy wspólny dla dwóch osób segment chromosomu jest krótszy niż 1 [cM] to nie ma pomiędzy nimi pokrewieństwa w "czasach genealogicznych". Pokrewieństwo takie może być uprawdopodobnione gdy długość najdłuższego segmentu wynosi powyżej 10 [cM]. Niemniej jednak przyjmuje się, że dopiero jednoczesne wystąpienie co najmniej dwóch zgodności na odpowiednio wysokim poziomie może sugerować pokrewieństwo w "czasach genealogicznych" (np. najdłuższy wspólny segment > 7 [cM] oraz liczebność zgodnych SNP na tymże segmencie > 700).

W poniższych tabelach oraz na schematycznych rysunkach poszczególnych chromosomów przedstawiono dokładniej genetyczne "zgodności" kuzynów z Niżankowic, które to zgodności w ogólny sposób zostały omówione w pierwszej części niniejszej podstrony. Zaprezentowane wyniki są zaledwie ogólnym wstępem związanym z porównaniem autosomalnych chromosomów dwóch spokrewnionych ze sobą osób.

Podobieństwo fragmentów poszczególnych chromosomów autosomalnych
(tj. od 1 do 22) pomiędzy kuzynami tj. osobą "01at-Niżankowice"
(zestaw 169070)
a osobą "02at-Niżankowice"
(zestaw 191848)
(wg Family Finder'a Illumna firmy FT-DNA, stan na 31.10.2011, wersja tabelaryczna i graficzna)
Podobieństwo fragmentów poszczególnych chromosomów autosomalnych
(tj. od 1 do 22) pomiędzy kuzynami tj. osobą "01at-Niżankowice"
(zestaw 169070)
a osobą "02at-Niżankowice"
(zestaw 191848)
(wg Gedmatch.com, stan na 31.10.2011)

Minimalna długość segmentu
chromosomu = 3 [cM]
[wersja tabelaryczna i graficzna]
Minimalna długość segmentu
chromosomu = 1 [cM]
[wersja tabelaryczna]
Minimalna długość segmentu
chromosomu = 1 [cM]
[wersja tabelaryczna i graficzna]

_Strona główna > Genealogia genetyczna Oziembłowskich (Oziębłowskich) > Autosomalne DNA: wstępne porównanie at-DNA dwóch kuzynów z Niżankowic
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 31.10.2011 - Maciej Oziembłowski (c)