oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

Źródła

_Strona główna > Genealogia genetyczna Oziembłowskich (Oziębłowskich) > Podstawy genetyki w badaniach genealogicznych
Genealogia genetyczna Oziembłowskich (Oziębłowskich)
Genetic genealogy of Oziembłowski (Oziębłowski) Families

Podstawy genetyki w kontekście analizy Y-DNA oraz mtDNA
Some basic aspects about Y-DNA and mt-DNA genetics

Dla celów genealogicznych narzędziem uzupełniającym i posiadajacym coraz większe możliwości badawcze jest analiza profilu genetycznego w kontekście chromosomu Y (Y-DNA) w prostej linii męskiej oraz mitochondrialnego DNA (mtDNA) w prostej linii żeńskiej. Chromosom Y przekazywany jest z ojca na syna w niemalże niezmienionej postaci (nie licząc pewnych mutacji) co daje doskonałe narzędzie nie tylko do odnajdywania "zagubionych" męskich kuzynów (po mieczu), ale wręcz do odtwarzania stopnia pokrewieństwa pomiędzy poszczególnymi gałęziami rodu.
Analogicznie mitochondrialne DNA przekazywane jest w prostej linii przez matki swoim dzieciom (w tym płci męskiej), niemniej jednak następnym pokoleniom mtDNA przekazują tylko osoby płci żeńskiej. Innymi słowy jeśli dany mężczyzna chce poznać przeszłość mtDNA w swojej prostej linii żeńskiej (tj. swojej matki, babki macierzystej etc.) może to uczynić, ale jego syn już nie, gdyż robiąc takie badania syn "pójdzie" po linii żeńskiej swojej matki (a żony danego mężczyzny).
W przypadku kobiet nie ma możliwości, aby poznały one Y-DNA swojego ojca i dziadka ojczystego, gdyż kobiety nie posiadają chromosomu Y. Jeżeli dana kobieta chciałaby poznać przeszłość Y-DNA jej męskich przodków, a jej ojciec lub dziadek ojczysty nie żyją, to musi znaleźć osobę płci męskiej jak najbliżej z nią spokrewnioną (najlepiej brata), wówczas jego materiał genetyczny podlega analizie w kierunku Y-DNA. Tak więc w przypadku badań genetycznych na użytek genealogii mężczyźni są w lepszej sytuacji, gdyż mogą wykorzystać swój materiał genetyczny dla poznania przeszłości zarówno swoich męskich przodków (Y-DNA) jak i żeńskich (mtDNA). Kobiety mogą w tej samej sytuacji poznać (przy wykorzystaniu swojego materiału biologicznego) tylko linię żeńską (mtDNA), zaś męską linię wyłącznie dzięki "uprzejmości" męskich krewnych. Schematyczny sposób przekazywania Y-DNA i mtDNA przedstawiono na poniższym schemacie.

Sposób przekazywania chromosomu Y (Y-DNA) w prostej linii męskiej oraz
mitochondrialnego DNA (mtDNA) w prostej linii żeńskiej

Informacja genetyczna przechowywana jest w genomie znajdującym się w jądrze każdej ludzkiej komórki (eukariotycznej). W ludzkim genomie zapisanych jest ponad 30.000 genów, które decydują o wielu cechach ciała człowieka (np. kolor oczu, skłonność do określonych chorób, etc). Głównym miejscem występowania informacji genetycznej jest właśnie jądro komórki, ale nie jest to jedyne miejsce występowania DNA.
Własny DNA posiadają niewielkie organella zwane mitochondriami, będące centrami energetycznymi komórki eukariotycznej. Budowa komórki eukariotycznej przedstawiona jest na poniższym rysunku po lewej stronie, gdzie zaznaczono na czerwono opis jądra komórkowego oraz mitochondrium. Genom w mitochondriach, zwany mitochondrialnym DNA (mtDNA) jest stosunkowo niewielką cząsteczką DNA kodującą tylko 37 genów odpowiedzialnych głównie za prawidłowe funkcjonowanie łańcucha oddechowego, co związane jest z produkcją wysokoenergetycznego ATP (swoistego "paliwa energetycznego" każdej żywej komórki). Genom mitochondrialnego DNA został w całości poznany już w 1981 roku.
Analiza mtDNA tak jak Y-DNA umożliwiła dokładniejsze poznanie historii migracji ludzi ze swojej "kolebki" w Afryce na wszystkie kontynenty świata, co rozpoczęło się prawdopodobnie w okresie od 140.000 do 200.000 lat temu. Mitochondrialne DNA jest małą kolistą cząsteczką (rysunek poniżej po prawej stronie) i dzięki temu jest znacznie mniej podatne na degradację aniżeli DNA z jądra komórki, które składa się z długich liniowych cząsteczek - chromosomów. Oprócz tego mtDNA jest "wielokopijne", tzn. w tej samej komórce eukariotycznej w jądrze występują zazwyczaj dwie kopie każdej cząsteczki DNA, zaś w mitochondrium nawet kilka tysięcy kopii mtDNA. Właśnie te właściwości mtDNA, tj. mały kolisty kształt oraz duża jego ilość, czynią z mitochondrialnego DNA prawie idealne narzędzie w archeologii do badania starych, nawet kilkusetletnich szczątków ludzkich pod kątem genetycznym, gdyż łatwiej jest wyizolować mtDNA ze starego i występującego w niewielkich ilościach materiału biologicznego. DNA z jądra komórki w wielu przypadkach ulega w tych samych warunkach nieodwracalnej fragmentacji i następuje nieodwracalna utrata informacji genetycznej.

Schematyczna budowa komórki eukariotycznej oraz mitochondrialnego DNA

Chromosom można określić jako formę organizacji materiału genetycznego wewnątrz komórki. Locus to miejsce na chromosomie gdzie zlokalizowany jest gen. DNA zbudowane jest z czterech nukleotydów, zaś każdy nukleotyd - z odpowiedniej zasady azotowej: adeniny (A), tyminy (T), guaniny (G) albo cytozyny (C), połączonej z pięciowęglowym cukrem (deoksyrybozą) oraz resztą kwasu fosforowego (P). DNA ma postać podwójnej helisy (rysunki poniżej) natomiast nici są względem siebie komplementarne, tzn. zasady skierowane są do wnętrza spirali i łączą się według prostej reguły: A z T, G z C. Zasady azotowe sąsiednich nici łączą się wiązaniami wodorowymi: dwoma w parze AT i trzema w parze GC. Średnica podwójnej helisy wynosi zaledwie 2 nm, na jeden pełny skręt przypada 10 par nukleotydów leżących w stałej odległości 0,34 nm, daje kąt skrętu kolejnych nukleotydów równy 360. Inną charakterystyczną cechą jest to, że w organizmach żywych DNA jest niemal zawsze prawoskrętna.

Rysunki ukazujące "podwójną helisę" oraz zależność pomiędzy chromosomem, genem a DNA

Człowiek ma 23 pary chromosomów (rysunek poniżej po lewej stronie). Mężczyźni w swojej dwudziestej trzeciej parze mają chromosom X i Y (zdjęcie poniżej), kobiety zaś X i X. Dla celów genealogii genetycznej wykorzystuje się właśnie ten męski chromosom Y, gdyż on jedyny ze wszystkich chromosomów nie ma "wspólnej" informacji genetycznej (od matki i ojca, a pośrednio również od ich przodków) bowiem posiada i przekazuje z pokolenia na pokolenie tylko informację "ojcowską", która jest niemalże niezmienna (ale podlegająca drobnym mutacjom). Wszystkie komórki ludzkie (nawet te "nowopowstające" w miarę rozwoju organizmu) posiadają informacje genetyczne dzięki temu, że DNA powiela się w procesie replikacji (rysunek poniżej po prawej stronie). Replikacja ma charakter semikonserwatywny - jedna z nici każdej nowej cząsteczki DNA pochodzi ze "starej" cząsteczki. Matrycą w replikacji jest sam DNA.

23 pary chromosomów człowieka, para XY oraz schemat replikacji DNA

Sekwencje DNA obecne w jądrze komórkowym człowieka są mieszanką dwóch sekwencji jego rodziców, czyli czterech sekwencji DNA jego dziadków, ośmiu - pradziadków, etc. Innymi słowy informacja genetyczna danej osoby zapisana w jądrze komórkowym ulega w kolejnych pokoleniach "rozcieńczeniu" (za wyjątkiem męskiego chromosomu Y), co schematycznie pokazane jest na pierwszym rysunku niniejszej podstrony (na samej górze).
Dla celów analizy genealogii genetycznej pobiera się materiał biologiczny z wewnętrznej części policzka (schematyczny rysunek ludzkiej komórki policzka po lewej stronie). Jest to zupełnie bezbolesne, gdyż dokonuje się jednominutowego szczotkowania w trzech powtórzeniach, w odstępie ok. 4 godzin. "Odrywalną" końcówkę szczoteczki umieszcza się w małym plastikowym pojemniku z płynem konserwującym (3 pojemniki = 3 powtórzenia) i całość odsyła listem do laboratorium. Sposób pobierania materiału biologicznego z wewnętrznej części policzka przedstawiono na osobnej podstronie.

_Strona główna > Genealogia genetyczna Oziembłowskich (Oziębłowskich) > Podstawy genetyki w badaniach genealogicznych
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 01.01.2011 - Maciej Oziembłowski (c)